Varat hus 043Varat hus 043
Varat hus 043

VÄLKOMMEN TILL FAMILJEVÅRDSSTIFTELSEN


Familjevårdsstiftelsen är en religiöst och politiskt obunden stiftelse utan vinstintressen. Vi finns vid Nya Varvet i Göteborg och har sedan starten 1987 arbetat med familjehemsboende, psykoterapi och familjeterapi i frånvaro av psykiatriska diagnoser och manualer. Till oss kommer vuxna, ungdomar och familjer som har behov av familjehemsboende i ett terapeutiskt sammanhang. Vi som arbetar på Familjevårdsstiftelsen är engagerade och erfarna psykoterapeuter, psykologer och socialarbetare som tillsammans med våra familjehem genom åren har utvecklat vår arbetsmodell Det Utvidgade Terapirummet.
​​​​​​​Helhet och samverkan är nyckelbegrepp för oss. Det innebär att vi alltid arbetar tillsammans i team bestående av klienten, dennes nätverk, familjehem, handledare och terapeut. Delaktighet är ett annat centralt begrepp för oss. En faktisk delaktighet bygger på ansvar och förtroende. Vi försöker på olika sätt skapa rum för detta. I teamet har var och en ett personligt ansvar. I arbetsmodellen ingår återkommande samtal och möten i terapirummet, under handledning, på team och i andra viktiga sammanhang.


Under 2015 startades en ny stiftelse av Familjevårdsstiftelsens grundare Carina Håkansson. Stiftelsen Det Utvidgade Terapirummet är en fortsättning på mer än 25 års arbete på Familjevårdsstiftelsen. Familjevårdsstiftelsens arbete, dess nätverk och kunnande har vuxit på ett så radikalt sätt att det inte längre ryms inom dess ändamålsstadgar. Vare sig forskning, utbildning eller konsultation var verksamhetsområden som vi anade skulle bli relevanta i vårt arbete då verksamheten startade 1987. Stiftelsen Det Utvidgade Terapirummet kan du läsa mer om här.